درباره

در آغاز کلمه بود،
و کلمه از آن خدا بود،
و کلمه خود خدا بود*

جایی برای بزرگداشت کلمه. همین.

* کتاب مقدس- انجیل یوحنا

Simplified Theme by Nokia Theme transform by TowFriend | Powered by Wordpress | Aviva Web Directory
XHTML CSS RSS