در شرع امم گذشته خمر حلال بود و درشرع این امت حرام.
زیرا که خمر مایه ی طرب است. گذشتگان را در استجلاب طرب به خمر حاجت بودی. چون نوبت به این امت رسید، چندانی اقداح افراح ارواح از شرابخانه ی غیب پر شد، که به قطره ای که رهگذر تصرّف محدّث است، حاجت نیابد.

احمد بن منصور سمعانی (قرن 6)

روح الارواح: فی شرح اسماء الملک الفتاح

ببینید:
سلام (احمد بن منصور سمعانی)


جواب:
آن تلخ وش كه صوفی ام الخبائثش خواند
اشهی لنا و احلي، من قبله العذارا
(حافظ)


پی نوشت:
خمر: شراب
استجلاب: به دست آوردن
اقداح: قدح ها، کاسه ها
افراح: شاد کردن
تصرّف: حیله و تقلب
محدّث: ابداع کننده ی سنت یا عادت ناپسند