چون سر و کار تو با کودک فتاد
هم زبان کودکی باید گشاد

مولوی