و یکی از حسن بصری پرسید که:

«چگونه ای؟»

گفت:

«چگونه بود حال کسی که با قومی در دریا باشند، کشتی بشکند و هرکسی بر تخته ای بماند؟»

گفتند:

«صعب»

گفت:

«حال من چنان است.»

امام محمد غزالی

کیمیای سعادت (جلد 2 » رکن چهارم » در منجیات » در خوف و رجا)


شاهد:

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

جواب:

کشتی ای را که پی غرق شدن ساخته اند
هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه؟